HTC Legend


  1. Klik op Begin
  2. Klik op Menu
  3. Klik op Instellingen
  4. Klik op Draadloze bediening
  5. Klik op selectievakje om in te schakelen
  6. Klik op Wi-Fi instellingen
  7. Selecteer *taGGle*
  8. Klik op voltooien
  9. Start de internet browser
  10. Ga naar www.taggle.nl

© 2010-2022 - Internet Service Nederland B.V.