HTC P6500


  1. Klik op Comm Manager
  2. Klik op Wi-Fi om Wi-Fi aan te zetten
  3. Klik op Wi-Fi-netwerk instellen
  4. Selecteer *taGGle*
  5. Klik op voltooien
  6. Start de internet browser
  7. Ga naar www.taggle.nl

© 2010-2022 - Internet Service Nederland B.V.